świadectwa energetyczne tychy, świadectwa energetyczne Tychy, swiadectwa energetyczne tychy, swiadectwa energetyczne Tychy, audyty energetyczne tychy, audyty remontowe tychy, certyfikaty energetyczne tychy, tychy świadectwa energetyczne, Tychy świadectwa energetyczne, świadectwa energetyczne katowice, świadectwa energetyczne Katowice, audyty energetyczne Katowice, świadectwa energetyczne Pszczyna, świadectwa energetyczne pszczyna, audyty energetyczne Pszczyna, świadectwa energetyczne Bielsko-Biała, świadectwa energetyczne bielsko-biała, audyty energetyczne bielsko-biała, świadectwa energetyczne Rybnik, świadectwa energetyczne rybnik, świadectwa energetyczne mikołów, świadectwa energetyczne Mikołów, świadectwa energetyczne Gliwice, świadectwa energetyczne gliwice, audyty energetyczne Gliwice, świadectwa energetyczne oświęcim, świadectwa energetyczne Oświęcim, audyty energetyczne oświęcim, świadectwa energetyczne Żory, świadectwa energetyczne Orzesze, świadectwa energetyczne Mysłowice, świadectwa energetyczne Bytom, świadectwa energetyczne Tarnowskie Góry, świadectwa energetyczne Zabrze, świadectwa energetyczne Chorzów, świadectwa energetyczne Ruda Śląska, świadectwa energetyczne Bieruń, świadectwa energetyczne Lędziny, świadectwa energetyczne Sosnowiec, świadectwa energetyczne Jaworzno, świadectwa energetyczne Chrzanów, świadectwa energetyczne Żywiec, świadectwa energetyczne Bystra, świadectwa energetyczne Wisła, świadectwa energetyczne Szczyrk, świadectwa energetyczne Ustroń, świadectwa energetyczne Zawiercie, charakterystyka energetyczna tychy, charakterystyka energetyczna budynku tychy, charakterystyka energetyczna katowice, charakterystyka energetyczna budynku katowice.

Regulamin

1. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883).
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204).
 • Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z 2000 r.).

2. Składanie zamówień:

 1. Zamówienie na sporządzenie świadectwa energetycznego budynku lub audytu energetycznego złożone może być pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Realizacja zamówienia następuje po zawarciu umowy między klientem a firmą „REX”. Umowa może przewidywać wpłatę zaliczki przez klienta przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. W przypadku gdyby zamówienie nie zostało zrealizowane z przyczyn leżących po stronie wykonawcy zaliczka ta zostanie klientowi zwrócona.
 2. Z uwagi na obowiązujące uregulowania prawne dotyczące możliwości odstąpienia od umowy klienta, termin realizacji zamówienia ujęty w umowie nie może być krótszy niż 14 dni. Nie oznacza to jednak braku możliwości realizacji usługi w terminie krótszym.
 3. Niezbędnym warunkiem do sporządzenia świadectwa energetycznego spełniającego wymogi prawa budowlanego jest dostarczenie przez klienta wszelkich potrzebnych danych określających cechy energetyczne budynku, których wiarygodność klient potwierdza własnoręcznym podpisem. Klient zobowiązany jest również dostarczyć wykonawcy projekt architektoniczno – budowlany budynku, który zostaje zwrócony po wykonaniu usługi.
 4. W przypadku gdy zamawiający nie posiada projektu (dotyczy to zwłaszcza starych budynków) wykonawca może wykonać inwentaryzację budynku za dodatkową opłatą, której wysokość jak też termin i sposób płatności określone są w umowie.

3. Realizacja zamówień:

 1. W trakcie realizacji zamówienia klient zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcą zlecenia. W szczególności powinien umożliwić mu dostęp do wszystkich pomieszczeń jak też urządzeń i instalacji w budynku celem uzyskania szczegółowych danych potrzebnych do opracowania zamówionego świadectwa lub audytu energetycznego.
 2. W przypadku braku woli efektywnego współdziałania zamawiającego z wykonawca zlecenia wykonawca ma prawo odstąpić od realizacji umowy. Zamawiającemu świadectwo lub audyt energetyczny nie przysługuje wówczas zwrot poniesionych kosztów związanych z realizacją usługi.

4. Odstąpienie od umowy:

 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od daty jej zawarcia. W tym przypadku zostaje mu zwrócona wpłacona przez niego zaliczka (jeśli taka była w umowie przewidziana).
 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego po wykonaniu inwentaryzacji budynku nie może on domagać się zwrotu opłaty dokonanej za tę usługę.

5. Uregulowania prawne:

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustaw wymienionych w punkcie 1. oraz innych aktów prawnych regulujących oferowanie usług i towarów, prawa klienta a także przepisy Kodeksu Cywilnego.